Železara Smederevo doo našla se i ove godine na listi 100 najvećih gubitaša u Srbiji u izveštaju Agencije za privredne registre. Smederevski gigant se na ovoj listi čak popeo za jedno mesto više – sa petog na četvrto mesto.

Gubitak od 66.068.000.000 dinara veći je za 1,4% u poređenju sa prethodnom godinom,od čega se 45.826.000.000 dinara odnosi na gubitak iznad visine kapitala, koji je povećan 2,0%.

Posle prodaje imovine i odlaska većine zaposlenih u HBIS GROUPSERBIA IRON & STEEL DOO BEOGRAD, tokom 2016. godine, društvo je nastavilo da se bavi prodajom sekundarnih sirovina preostalih posle te prodaje, a delatnost je obavljalo sa poslovnom imovinom, koja je na kraju 2018. godine vredela 2.262.000.000 dinara i manja je za 3,7% od prošlogodišnje.

Ukupne obaveze su uvećane za 1,7% i iznose 48.088.000.000 dinara, a u njima su najzastupljenije ostale kratkoročnefinansijske obaveze i obaveze prema dobavljačima u zemlji.Poslovnu godinu završilo je sa 17,8% manjim neto gubitkomu odnosu na prethodnu godinu, u visini od 1.285.000 dinara. Pri tome, ostvarilo je poslovne prihode od svega80 miliona dinara, veće za 38,0%, a gubitak iz poslovanja u iznosu od 553 miliona dinara je smanjen za 13,0%. Istovre-meno, gubitak iz finansiranja od 55 miliona dinara je manjiza dve trećine, a smanjen je i gubitak iz ostalih aktivno-sti za 11,3%, pa on iznosi 676 miliona dinara.

U Železari Smederevo doo bilo je tokom 2018. godine zaposleno 16 radnika, što je dva radnika manje u odnosu na prethodnu godinu.