Dominantan izvor aerozagađenja, od 1975. godine, od kada se prate ovi parametri u Kragujevcu tokom cele godine je saobraćaj, a u zimskom periodu gradska energana koja radi na ugalj i 25 odsto domaćinstva, koja se takođe greju na ugalj i drva.  

- Ali nije samo grejanje problem, kaže Dragan Marinković, šef Službe za zaštitu životne sredine.

Merenje suspendovanih čestica, pokazalo je da veliki problem zagađenja vazduha tokom cele godine predstavlja saobraćaj.

- Kroz širi centar Kragujevca odvija se tranzitni saobraćaj, koji će jednim delom biti rešen Severnom obilaznicom, a dodatni problem je veliki broj vozila i relativno uzane ulice, zbog čega dolazi do preopterećenja u saobraćaju, a samim tim i povećanog aerozagađenja, objašnjava Marinković.

U ovoj nedelji kvalitet vazduha u Kragujevcu je u kategoriji „Odličan”. U svakom trenutku (online), aerozagađenje u Kragujevcu može se pratiti i na stranici: http://www.amskv.sepa.gov.rs/index.php

Prema njegovim rečima, najveće aerozagađenje je tokom zimskih mesecima, kada dolazi do negativnog vazdušnog pritiska, ali je sve veće zagađenje i u letnjim mesecima, naročito na velikim raskrsnicama u gradu.

Aerozagađenje u Kragujevcu se meri na nekoliko lokacija.

Ipak, Gradsko veće grada Kragujevca nedavno je donelo novi program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada, kojim se određuje broj i raspored mernih mesta, obim, vrsta i učestalost nivoa zagađujućih materija u vazduhu za 2019. godinu.

Programom je predviđeno da se svakodnevno određuju koncentracije sumpordioksida, azotovih oksida i čađi na četiri lokacije – kod Štafete, u Industrijskoj zoni, kod Osnovne škole „Mirko Jovanović” i u naselju Pivara, u Ulici Cara Dušana.

 

Uzane ulice i visoke zgrade

U poslednjoj deceniji do povećanja aerozagađenja dolazi i zbog urbanističkih rešenja.

Sa ovim podatkom slaže se i Dragan Marinković, šef Službe za zaštitu životne sredine.

- Uzane ulice i nedovoljno provetravanje vazduha, kao i visoke zgrade dodatno „pomažu” na problemu aerozagađenja. Nažalost, to je pitanje za urbaniste, kaže Marinković, za portal Pressek.

Jednom mesečno na dve lokacije u gradu – u Kosovskoj ulici i na prostoru oko Autobuske stanice biće merena koncentracija ukupnih taložnih materija.

Pored određivanja suspendovanih čestica, svakodnevno će biti merena koncentracija zagađujućih materija poreklom iz saobraćaja na raskrsnicama, kao i alergenog polena u periodu od februara do oktobra.

Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine – Služba za zaštitu životne sredine dužna je da podatke o kvalitetu vazduha iz državne i lokalne mreže, kao i rezultate merenja posebne namene dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine, do 15. u mesecu za prethodni mesec, a godišnji izveštaj najakasnije 60 dana od dana isteka kalendarske godine za prethodnu godinu.

Podaci o kvalitetu vazduha, ubuduće će biti dostupni i na web stranici Grada Kragujevca.