Studentski centar „Kragujevac”, fima koja gazduje kragujevačkim studentskim domovima, mimo propisa uvećavala je zarade pojedinim zaposlenima, među kojima je i direktor ove ustanove. Pored toga, Centar je izvršio isplatu za nabavku dobara, usluga i radova u iznosu od najmanje 3,27 miliona dinara suprotno Zakonu o javnim nabavkama, zaključili su državni revizori.

Centar je prilikom obračuna i isplate plate zaposlenih netačno utvrdio koeficijente zbog čega su plate isplaćene u iznosu većem za 584.880 dinara.

- U postupku revizije utvrđeno je da Centar nije ugovore o radu, sa najmanje četvoro zaposlenih, zaključio u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, odnosno Centar je za najmanje četvoro zaposlenih utvrdio veće koeficijente od propisanih, a da su ista po tom osnovu ostvarila veću zaradu.

Odgovor iz Studentskog centra početkom januara

Na pitanja novinara portala Pressek o zaključcima državne revizije, direktor Studentskog centra „Kragujevac” Mlađan Dimitrijević rekao je da su to pitanja za stručne službe, a da ćemo na sva pitanja dobiti odgovore početkom januara.

Kako nam je rečeno, deo nepravilnosti je već ispravljen.

Tri lica, od pomenuta četiri, nisu imala odgovarajući stepen stručne spreme za radno mesto na koje su raspoređeni, a jedno lice je imalo veći koeficijent od onog koji mu pripada jer prilikom određivanja koeficijenta nije uzet u obzir broj jedinica koje Centar ima, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije.

Direktoru ustanove veća zarada je isplaćena uvećanjem koeficijenta na 21,59, iako je Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, utvrđeno je da direktor ustanove koja ima do 10 jedinica ostvaruje koeficijent 21,21.

Doduše, Studentski centar „Kragujevac” je sa još najmanje 14 zaposlenih zaključio ugovore o radu u kojima im je utvrdio veće koeficijente od onih koji su određeni članom 2. stav 1. tačka 6. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Ipak, njima po tom osnovu nije više isplatio plate jer su zaposleni u periodu za koji se vršila revizija ostvarili pravo na minimalnu zaradu.

- Pored toga, tokom 2018. godine, Studentski centar „Kragujevac“ u Kragujevcu je nabavljao dobra i usluge bez sprovedenog postupka javne nabavke, dostavljao je netačne tromesečne izveštaje Upravi za javne nabavke, prilikom sprovođenja nabavki u otvorenom postupku nije dobro pripremio konkursnu dokumentaciju, nije internim aktom jasno i precizno definisao praćenje izvršenja zaključenih ugovora, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije.

Tako je, na primer, Centar prilikom sprovođenja nabavke dobara u otvorenom postupku, nije dobro pripremio konkursnu dokumentaciju za nabavku namirnica za pripremanje hrane, jer nije sproveo ispitivanje svojih potreba za određenom vrstom namirnica, zbog čega su nabavljene namirnice u količini većoj od ugovorene i čija vrednost iznosi najmanje 2.671.930 dinara.

Državni revizori uočili su i da Studentski „Kragujevac“ u Kragujevcu ostvaruje prihode od participacije studenata za održavanje interneta, što nije u skladu sa članom 16. i članom 18. Statuta Studentskog centra u Kragujevcu.

Deo uočenih nepravilnosti ispravljen je već tokom postupka revizije, dok je, kada su u pitanju procedure, pogotovu one vezane za javne nabavke revizori dali određene preporuke za naredni period.

Studentski centar Kragujevac taj naziv nosi od 1990. godine. U njegovom sastavu nalaze se Studentski dom „Vita Janić”, osnovan je 1961. godine, i Studentski dom „Sloboda”. Pored smeštaja i ishrane studenata, Studentski centar obavlja i niz komercijalnih delatnosi, te tako ima posebnu organizacionu celinu u čijem sastavu radi više restorana i bifea.