Grad Kragujevac je spreman da izvrši dokapitalizaciju preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Šumadija“ d.o.o, i uveća kapital za 70 miliona dinara, sredstvima obezbeđenim rebalansom budžeta za ovu godine.

Naime, gradsko veće prihvatilo je predlog Zaključka o pokretanju inicijative za prenos osnivačkih prava Republike Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije u ovom preduzeću, bez naknade.

Prenosom osnivačkih prava, u ovom preduzeću koje zapošljava invalidna lica sa teritorije grada Kragujevca, rešila bi se finansijska situacija i omogućilo nesmetano funkcionisanje i proizvodnja.

U prethodnom periodu preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Šumadija”, koje proizvodi metalnu galanteriju poslovalo je u veoma otežanim uslovima koji su neminovno vodili u likvidiciju.

Kao većinski osnivač grad Kragujevac bi izmirio zaostale obaveze, nabavio potrebnu opremu i time omogućio trajno funkcionisanje društva i nesmetano obavljanje proizvodnje.

Stabilizacijom poslovanja, veliki broj invalidnih lica koji su sada zaposleni, sačuvao bi svoja radna mesta, a postojala bi i mogućnost da se broj zaposlenih poveća, jer bi kao osnivač, grad mogao da poveri i druge poslove koje ovo preduzeće može da obavlja.