Grad Kragujevac i Nacionalna služba za zapošljavanje ove godine izdvojili su 16,3 miliona dinara za samozapošljavanje, javne radove i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima.

Konkursi će biti raspisani za organizovanje sprovođenja javnih radova za 16 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, dodelu subvencija za samozapošljavanje 26 nezaposlenih, zatim javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje 25 teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima i javni poziv za realizaciju programa pripravnika za četiri nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija.

Za realizaciju programa obezbeđena su sredstva u iznosu od 16.336.000 miliona dinara, od čega je učešće grada Kragujevca 8.984.800 miliona, a Nacionalne službe za zapošljavanje 7.351.200 miliona dinara.

Inače na osnovu sporazuma o uređivanju prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između kragujevačke Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Kragujevca, prošle godine realizovano je tri programa u vrednosti od 12.726.363 miliona dinara.

- Realizacija programa od prošle godine je u toku, a sve mere su gotovo stoprocentno realizovane, rekla je Jelena Zornić, predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kragujevac prilikom razmatranja Izveštaja o realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini.

U okviru prošlogodišnjih mera za program javnih radova bilo je angažovano 36 osoba sa invaliditetom, 19 poslodavca zaposlilo je 28 lica iz kategorije teže zapošljivih, dok je u okviru programa zamozapošljavanja ugovor zaključen sa 21. licem koje je pokrenulo sopstveni biznis.