Grad Kragujevac smanjiće broj gradskih uprava sa dosadašnjih 10 na ukupno 5, zahvaljujući novoj odluci o gradskim upravama, koja će početi da se primenjuje od 1. januara naredne godine.

Gradsko veće će do dana početka primene ove odluke, raspisati javni konkurs za popunjavanje položaja za načelnika uprave i zamenika načelnika, a odluka podrazumeva i donošenje nove sistematizacije radnih mesta u opštinskim službama.

Novu organizaciju rada opštinskih činovnika gradski oci pravdaju potrebom da se „uprava organizuje na način kako bi se postigla maksimalna efikasnost i ekonomičnost u obavljanju poslova iz delokruga uprave, uz veći stepen kontrole i odgovornosti”.

Novom podelom rada predviđeno je formiranje Gradska uprave za poslove organa Grada, Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove, Gradske uprava za razvoj, Gradske uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima i Gradske uprave za zajedničke poslove.