Klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 9 viših medicinska tehničara i 43 medicinska tehničara sa srednjom stručnom spremom.

Viši medicinski tehničar opšteg smera traži se za Kliniku za urologiju, nefrologiju i dijalizu, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, sa probnim radom od 3 meseca.

Viši medicinski tehničar ginekološko-akušerskog smera  neophodan je Klinici za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, sa probnim radom od 3 meseca.

Pored toga nepohodne je i 6 viših medicinska sestra - tehničar - opšti smer u operacionoj sali, te jedan viši radiološki tehničar.

Klinički centar zaposliće i 31 medicinskog tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, 8 medicinskih tehničara - sestra - pedijatrijskog smera, 1 medicinski tehničar - sestra - ginekološko-akušerskog smera i 3 laboratorijska tehničara.  

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno do 29. avgusta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kliničkog centra Kragujevac.

Telefon za dodatne informacije je 034/505-273. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.