Predlozi za dodelu godišnje nagrade grada Kragujevca – Đurđevdanske nagrade, mogu se dostaviti najkasnije do 1. marta.

Naime, ova nagrada dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti tokom prethodne godine.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.

Predloge dostaviti u pisanoj formi, sa obrazloženjem, a treba da sadrži podatke o autoru – kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.