Odlukom većine odbornika Skupštine grada, Kragujevac je dobio novi Statut koji se razlikuje od drugih gradova i opština zato što nije samo tehnički akt.

Statut je rađen po uzoru na Ustav, pa tako prvi član glasi: Kragujevac je grad Kragujevčana i svih ljudi koji u njemu žive, zasnovan na samoupravnoj vladavini, načelima građanske demokratije, socijalnoj pravdi, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, u kome svako ima jednake mogućnosti za dostizanje željenog kvaliteta života i lične sreće.

Inače, najviši pravni akt grada koncipiran je u 12 glava, ali tako da svakome bude jasan i razumljiv. Ovaj Statut za razliku od prethodnog, ne samo da prepoznaje organe u skladu sa zakonom o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, već prepoznaje organe u skladu sa nekim posebnim zakonima, imenovana i postavljena lica poput glavnog gradskog urbaniste, budžetskog inspektora, glavnog gradskog revizora i energetskog menadžera.

Statutom su predviđene i odredbe o mesnoj samoupravi, građanskoj inicijativi, refernedumu, peticiji, kao i udruživanju gradova i opština.