U kragujevačkim privatnim vrtićima još uvek ima mesta za upis dece čiji će roditelji plaćati umenjenu, beneficiranu cenu identičnu onoj u „državnom“ vrići.

Gradska uprava za vanprivredne delatnosti uputila je, zbog toga, javni poziv za podnošenje Zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravaka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2018/19. godinu.

Ovim pozivom obuhvaćena su deca koja se nalaze na Izvodu liste čekanja sa bodovima u rasponu od 40 do 61, kao i deca od 61 do 100 bodova za koju su podneti zahtevi i dopuna dokumentacije od 25. septembra do 25. decembra 2018. godine.

- Pozivaju se roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja da Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti podnesu Zahtev na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, stoji u saopštenju gradske uprave.

Inače, obrazac se može preuzeti na adresi www.kragujevac.rs ili neposredno u Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti u Kragujevcu, Ulica Cara Lazara 15, kancelarija broj 12, od 5. do 20. februara, u vremenu od 9 do 14 sati.

U zahtevu se pored podataka o detetu (ime, prezime, datum rođenja, JMBG), obavezno naznačava broj sa Izvoda iz liste čekanja pod kojim se dete nalazi, naziv privatne predškolske ustanove u koju roditelj želi da upiše dete pri čemu navodi dve privatne predškolske ustanove u slučaju da ne bude raspoloživih kapaciteta za prvu odabranu ustanovu.

Priznavanje prava na naknadu dela troškova boravaka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice vrši se po redosledu koje dete ima na Izvodu iz Liste čekanja.

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 034/302 288.