Doktor medicine – izabrani lekar

Lapovo

Dom zdravlja Lapovo traži doktora medicine – izabranog lekara

USLOVI: obrazovanje na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na integrisanim akademskim studijama medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Potrebna dokumenta: prijava na oglas sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom i mejl-adresom; overena fotokopija diplome o visokom obrazovanju; overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); overena fotokopija licence za rad izdatog od nadležne komore ili rešenja o upisu u nadležnu komoru ili potvrda nadležne komore. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta, originali ili overene fotokopije ne smeju biti stariji od 6 meseci. Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Lapovo. Izabrani kandidat je obavezan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Prijave u zatvorenoj koverti slati ili dostaviti lično na adresu 34220 Lapovo, Ive Andrića 9, sa obaveznom naznakom: „Prijava na konkurs za zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme za radno mesto: doktor medicine izabrani lekar“. Na poleđini koverte obavezno napisati ime i prezime kandidata. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 034/853-349. Prijave na oglas mogu se podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Izbor kandidata će izvršiti direktor Doma zdravlja Lapovo. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na internet stranici Doma zdravlja Lapovo: www.dzlapovo.rs, u delu „Konkursi”, od kada teče rok za pravno postupanje po istoj. Kandidati neće biti lično obaveštavani, a poslata dokumenta neće biti vraćana. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Dom zdravlja Lapovo

Povezani oglasi

Darosava

Nastavnik matematike

Osnovna škola "Slavko Popović" traži nastavnika matematike sa 88,88% radnog vremena USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ...

Firma: Osnovna škola "Slavko Popović"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik - više radnih mesta

Osnovna škola "Milan Ilić Čića" (adresa 34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 88) traži kandidate za radna mesta: 1. Nastavnik informatike i ...

Firma: Osnovna škola "Milan Ilić Čića"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika srpskog jezika i književnosti na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana USLOVI: ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik geografije

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika geografije sa 70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Bibliotekar

Gimnazija "Miloš Savković" traži bibliotekara sa 50% radnog vremena USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik matematike, računarstva i informatike

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika matematike, računarstva i informatike USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Kragujevac

Vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha traži vaspitača u domu učenika u posebnim uslovima za 50% radnog vremena USLOVI: Kandidati moraju da ...

Firma: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Pogledaj oglas

Kragujevac

Pedagoški asistent

Osnovna škola "Đura Jakšić" traži pedagoškog asistenta na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu USLOVI: stečeno srednje obrazovanje u ...

Firma: Osnovna škola "Đura Jakšić"

Pogledaj oglas

Kragujevac

Nastavnik nemačkog jezika

Nastavnik nemačkog jezika USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove ...

Firma: Osnovna škola "Dragiša Mihailović"

Pogledaj oglas