Vaspitač

Kragujevac

Predškolska ustanova "Nada Naumović" traži vaspitača za rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu

USLOVI: lica koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom i imaju odgovarajuće obrazovanje; lica na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine; lica na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lica na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; izuzetno, lice koje ima srednje obrazovanje i godine radnog iskustva na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu propisa kojima se uređuje oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja; uverenje – dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom (ne stariji od 6 meseci) podnosi se pre zaključenja ugovora o radu; da kandidati nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20); da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Obaveza polaganja ispita za licencu. Kandidati prilažu: formular za prijavu na konkurs; potpunu ličnu i radnu biografiju, sa adresom i kontakt telefonom (CV), overenu kopiju diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starija od 6 meseci), uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje MUP-a, ne starije od 6 meseci), dozvolu za rad – licencu. Napomena: kandidat koji ne poseduje licencu, odnosno nema položen stručni ispit, dužan je da isti položi u zakonskom roku nakon zasnivanja radnog odnosa. Kandidati popunjavaju formular za prijavu na konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Prijavu sa navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu 34000 Kragujevac, Save Kovačevića 30. Po okončanju konkursa, ustanova zadržava dostavljenu dokumentaciju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana.

Predškolska ustanova "Nada Naumović"

Povezani oglasi

Darosava

Nastavnik matematike

Osnovna škola "Slavko Popović" traži nastavnika matematike sa 88,88% radnog vremena USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ...

Firma: Osnovna škola "Slavko Popović"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik - više radnih mesta

Osnovna škola "Milan Ilić Čića" (adresa 34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 88) traži kandidate za radna mesta: 1. Nastavnik informatike i ...

Firma: Osnovna škola "Milan Ilić Čića"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika srpskog jezika i književnosti na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana USLOVI: ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik geografije

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika geografije sa 70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Bibliotekar

Gimnazija "Miloš Savković" traži bibliotekara sa 50% radnog vremena USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik matematike, računarstva i informatike

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika matematike, računarstva i informatike USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Kragujevac

Vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha traži vaspitača u domu učenika u posebnim uslovima za 50% radnog vremena USLOVI: Kandidati moraju da ...

Firma: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Pogledaj oglas

Kragujevac

Pedagoški asistent

Osnovna škola "Đura Jakšić" traži pedagoškog asistenta na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu USLOVI: stečeno srednje obrazovanje u ...

Firma: Osnovna škola "Đura Jakšić"

Pogledaj oglas

Kragujevac

Nastavnik nemačkog jezika

Nastavnik nemačkog jezika USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove ...

Firma: Osnovna škola "Dragiša Mihailović"

Pogledaj oglas