Više radnih mesta

Kragujevac

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevce traži:

1. Saradnika u zvanju asistenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Veština komunikacije na određeno vreme 3 godine

USLOVI: doktor medicine, stečen status studenta doktorskih studija, svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), smisao za nastavni rad.

2. Saradnika u zvanju asistenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Patološka anatomija na određeno vreme 3 godine

USLOVI: doktor medicine, stečen status studenta doktorskih studija, svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), smisao za nastavni rad.

3. Saradnika u zvanju asistenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Farmaceutska mikrobiologija na određeno vreme 3 godine

USLOVI: magistar farmacije, stečen status studenta doktorskih studija, svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), smisao za nastavni rad.

4. Istraživača pripravnika za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Dečja i preventivna stomatologija na određeno vreme 3 godine

USLOVI: doktor stomatologije, završen drugi stepen akademskih studija sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), upisane doktorske studije.

5. Saradnika u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Medicinska genetika
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8)

6. Saradnika u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Medicinska genetika
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8)

7. Saradnika u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Dermatovenerologija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

8. Saradnika u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Dermatovenerologija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

9. Saradnika u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Farmaceutska hemija
na određeno vreme 1 godine

USLOVI: magistar farmacije, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

10. Saradnika u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Farmaceutska hemija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: magistar farmacije, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

OPŠTI PREDUSLOV: Kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i članom 135 stav 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu, koji dokazuju potvrdama nadležnih organa da nisu osuđivani za krivična dela propisana navedenim propisima.

OSTALO: Uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), Zakona o nauci i istraživanjima (“Sl. glasnik RS”, br. 49/19), Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Na konkurs priložiti: prijavu na konkurs; biografiju; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; overene fotokopije diploma ili uverenja kojima se potvrđuje nivo obrazovanja; potvrdu nadležnog organa da kandidat nije pravnosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; potvrdu da je student doktorskih studija (za asistenta i za saradnike u nastavi), spisak stručnih i naučnih publikacija i po jedan primerak tih publikacija, u skladu sa uputstvom koje se nalazi na stranici Fakulteta http://http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Svu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, svi kandidati su u obavezi da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku - CD). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Fakultet medicinskih nauka Kragujevac

Povezani oglasi

Darosava

Nastavnik matematike

Osnovna škola "Slavko Popović" traži nastavnika matematike sa 88,88% radnog vremena USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ...

Firma: Osnovna škola "Slavko Popović"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik - više radnih mesta

Osnovna škola "Milan Ilić Čića" (adresa 34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 88) traži kandidate za radna mesta: 1. Nastavnik informatike i ...

Firma: Osnovna škola "Milan Ilić Čića"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika srpskog jezika i književnosti na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana USLOVI: ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik geografije

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika geografije sa 70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Bibliotekar

Gimnazija "Miloš Savković" traži bibliotekara sa 50% radnog vremena USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Aranđelovac

Nastavnik matematike, računarstva i informatike

Gimnazija "Miloš Savković" traži nastavnika matematike, računarstva i informatike USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, ...

Firma: Gimnazija "Miloš Savković"

Pogledaj oglas

Kragujevac

Vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha traži vaspitača u domu učenika u posebnim uslovima za 50% radnog vremena USLOVI: Kandidati moraju da ...

Firma: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Pogledaj oglas

Kragujevac

Pedagoški asistent

Osnovna škola "Đura Jakšić" traži pedagoškog asistenta na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu USLOVI: stečeno srednje obrazovanje u ...

Firma: Osnovna škola "Đura Jakšić"

Pogledaj oglas

Kragujevac

Nastavnik nemačkog jezika

Nastavnik nemačkog jezika USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove ...

Firma: Osnovna škola "Dragiša Mihailović"

Pogledaj oglas